Čo je to tretí pilier?

Tretí pilier alebo doplnkové dôchodkové sporenie je jedna z možností, ako sa pripravovať na starobný dôchodok. Tretí pilier funguje na princípe kolektívneho investovania v podielových fondoch. Tretí pilier je plne dobrovoľný a investovanie v ňom manažujú doplnkové dôchodkové spoločnosti.

Aká je výhoda tretieho piliera?

Na Slovensku je tretí pilier atraktívny najmä kvôli príspevkom zamestnávateľa. Zamestnávateľ má možnosť uzatvoriť s každou doplnkovou správcovskou spoločnosťou zmluvu, na základe ktorej môže každému zamestnancovi prispievať mesačne vkladom. Zamestnávateľ môže zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov až do výšky 6 % zo zúčtovanej mzdy a náhrady mzdy zamestnanca (účastníka sporenia). Aj preto sú zamestnávatelia ochotní tretí pilier svojim zamestnancom poskytovať. Príspevky zamestnávateľa sú benefitom pre zamestnancov.

Každý zamestnávateľ si stanovuje podmienky pre príspevky do tretieho piliera osobitne. Preto v praxi sa môžeme stretnúť s rozličnými formami tohto benefitu. Výška príspevkov zamestnávateľa môže byť daná percentuálne alebo fixne a maximálna výška príspevkov získaných od zamestnávateľa môže byť zhora ohraničená alebo podmienená dĺžkou odpracovaných rokov.

Napríklad:

  • Jedna spoločnosť môže svojim zamestnancom prispievať v pomere 1:1 (zamestnávateľ:zamestnanec). Napríklad, ak zamestnanec prispeje čiaskou 20 eur, tak mu firma tiež prispeje rovnakou čiastkou 20 eur.
  • Zatiaľ čo druhá spoločnosť môže mať nastavené fixné príspevky, ktoré má podmienené príspevkom zamestnanca. Zamestnanec prispeje 3 eurá a zamestnávateľ mu do tretieho piliera prispeje sumou 15 eur.

Prispieva do tretieho piliera každý zamestnávateľ?

Nie. Najčastejšie sa s týmto benefitom stretnú zamestnanci veľkých spoločností (ako napríklad IBM, T-systems, Faurecia, Siemens a pod.). Menšie spoločnosti alebo drobné s.r.o.-čky tento benefit využívajú zriedkavejšie. Tretí pilier je aj z pohľadu zamestnávateľov dobrovoľný.

Kto ponúka tretí pilier?

Tretí dôchodkový pilier na Slovensku ponúkajú štyri doplnkové dôchodkové spoločnosti:

  • AXA d.d.s., a.s.
  • Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
  • NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
  • STABILITA, d.d.s., a.s

Každá z nich ponúka na výber z viacerých fondov, a preto výber tretieho piliera nekončí len výberom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Akú výhodu oproti iným, klasickým investíciam poskytuje tretí pilier?

Tretí pilier umožňuje sumu zaplatených príspevkov doň zohľadniť v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku. Toto platí pre zmluvy uzatvorené až od roku 2014. Každý, kto si v 3. pilieri dobrovoľne sporí, môže výšku svojich vkladov zohľadniť každý rok v daňovom priznaní ako odpočítateľnú položku základu dane. Maximálne však do výšky 180 eur ročne. Preto je z pohľadu zamestnancov suma príspevku 15 eur mesačne (180 eur ročne) najlepšou a najefektívnejšou voľbou. Odpočítateľnou položkou tak zaplatia na dani z príjmu každý rok o 34,2€ menej.

Má tretí pilier aj nevýhody?

Áno, prostriedky v treťom pilieri sú viazané až do dovŕšenia 50-teho roku života, resp. do dovŕšenia dôchodkového veku. Viazanosť je určená účastníckou zmluvou. Každá zmluva má špecifické podmienky viazanosti prostriedkov a rozdiel je aj v tom, kedy táto zmluva vznikla (pred alebo po roku 2014).

Druhou nevýhodou je cena investovania. Tá je oproti investovaniu napríklad v druhom pilieri alebo aj v zahraničných investičných fondoch stále relatívne vysoká. Doplnkové dôchodkové spoločnosti si pri investovaní ponechávajú relatívne vysoký priebežný poplatok a nedosahujú adekvátne výnosy, ktoré by sa výkonnosťou mohli rovnať investovaniu v podielových fondoch pôsobiacich v zahraničí.

Kto by mal využiť tretí pilier?

Podľa môjho názoru je tretí pilier pre tých, ktorým naň zamestnávateľ prispieva. S príspevkom zamestnávateľa je tretí pilier výborným benefitom, ktorý predpokladá dobré zhodnotenie vkladov. Ak napríklad zamestnanec prispieva 15 eur mesačne a zamestnávateľ mu naň prispeje tiež sumou 15 eur, tak jeho investícia dosiahne len v prvý rok zhruba 100% ročný výnos, a to bez ohľadu na to, že si manažér fondu ponechá pár percent priebežného poplatku. Zároveň si zamestnanec sporením v treťom pilieri optimalizuje daňové priznanie.

Záver:

Tretí pilier je benefitom pre zamestnancov, ak im naň prispieva aj zamestnávateľ. Je jednou z vhodných alternatív prípravy na starobný dôchodok, no má aj svoje nevýhody. V porovnaní s inými, konkurenčnými formami investovania, môže byť o niečo drahší a do karát mu nenahráva ani viazanosť vkladov podľa podmienok konkrétnej účastníckej zmluvy. Tretím pilierom si môže účastník optimalizovať daňové priznanie a zaplatiť tak každoročne na dani až o 34 eur menej.

Fondy tretieho piliera nie je vhodné vyberať podľa názvu. V praxi sa môžete stretnúť s fondom, ktorý má prívlastok akciový, no zastúpením akciových titulov v ňom sa radí do triedy zmiešaných fondov. Preto sa pri výbere a správnom nastavení tretieho piliera vždy poraďte s vaším finančným expertom.

Ing. Marcel Onufer

Ing. Marcel Onufer

"Radím tak, ako by som chcel mať poradené, ak by som bol klientom ja."


Zobraziť profil

Kategórie

Finanční Experti newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta financií. Nenechajte si ujsť podstatné informácie a tipy.

Pomáhame vám robiť tie správne rozhodnutia ...

Kontaktujte nás